De Burger Bediend 19 mrt 2013 expertmeeting StePS ism Sociale Verzekeringsbank

Gepubliceerd op 14 maart 2013

Op 19 maart 2013 organiseert StePS i.s.m Sociale Verzekeringsbank een expertmeeting.
Doel van deze bijeenkomst is om acties te benoemen die nodig zijn om de burger beter te bedienen. Tot deze acties rekent de Stichting ePortfolio Support (StePS) ook de invoering en het gebruik van een ePortfolio voor iedereen.

Doel van deze bijeenkomst is om acties te benoemen die nodig zijn om de burger beter te bedienen, overeenkomstig de welluidende titel van het desbetreffende  advies van de Cie Keller. Tot deze acties rekent de Stichting ePortfolio Support (StePS) ook de invoering en het gebruik van een ePortfolio voor iedereen, inclusief het stimuleren van de adoptie en implementatie van desbetreffende  Open ePortfoliostandaard waarvoor het  "pas-toe-of-leg-uit"-regime geldt. Nog beter is het toegankelijk maken en aanbieden van concrete ePortfoliodiensten zoals onder meer door CNV Vakmensen in gang is gezet.

Plan Do Check Act
Het advies van 2005 om de burger beter te bedienen heeft vrij spoedig geleid tot de wet eenmalige gegevensuitvraag en het Digitaal Klantdossier waarmee een Good Practice Label werd gewonnen bij de European eGovernment Awards. Het uitvoeringsprogramma is in 2010 nog eens gecheckt door de Inspectie Werk en Inkomen. Ook sindsdien is er in dit domein veel gebeurd om het Klantbeeld te verbeteren en door integrale dienstverlening de burgers beter te bedienen in een dienstverleningsaanpak zoals Mens Centraal op Werkpleinen.

De Stichting ePortfolio Support (StePS) is in 2010 opgericht om daaraan een bescheiden bijdrage te leveren door het stimuleren van invoering en gebruik van een ePortfolio voor iedereen, zoals eerder ook al is bepleit door de  Commissie Arbeidsparticipatie.

Maar er is meer nodig dan dat. Meer actie dus, omdat de mogelijkheden om de burger beter te bedienen nog steeds niet goed worden benut. In deze expertmeeting willen we met u de actuele stand van zaken bespreken van bestaande en voorgestelde uitvoeringsprogramma’s en zowel kansen als belemmeringen bespreken die door invoering en gebruik van ePortfolio kunnen worden geboden om de dienstverlening aan burgers aanzienlijk te verbeteren.

40 experts zijn door StePS in samenwerking met SVB uitgenodigd om in deze bijeenkomst op basis van de inhoudelijke bijdragen van de sprekers mee te denken over de noodzakelijke acties om burgers beter te bedienen. Acties die onder meer in het jongste regeerakkoord terecht weer de nodige aandacht krijgen.

Aan een paar experts is gevraagd om hun kennis en ervaring met ons te delen in deze invited expertmeeting en om hun visie te geven op dit proces en de mogelijkheden te verkennen succesvolle acties in gang te zetten.

- Wouter Keller over 'De Burger Bediend 2005-2015'

- Nico Westpalm van Hoorn, vz Forum Standaardisatie over het pas-toe-of-leg-uit principe

- Bert Uffen, directeur van BKWI over Slimme Diensten tbv Burger en Klantbeeld

- Jeroen Pepers, directeur van A+O Fonds Gemeenten over de digitale markt van arbeid

- Jacques Bus, secretaris-generaal Digital Enlightenment Forum en directeur PI-Lab

- Marcel Hulsegge van CNV Vakmensen over ePortfolio als moderne ledenservice.

Namens de Sociale Verzekeringsbank is Marjolein van Everdingen onze host en Rens de Groot is als bestuurder van de Stichting ePortfolio Support onze dagvoorzitter.

We zullen zeker een verbinding proberen te leggen met actuele discussies, beleidsontwikkelingen en uitvoeringsplannen zoals het regeerakkoord en het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van de resultaten van deze bijeenkomst.